ไทย: วิธีการยื่นคำร้องเรียน

Arne Hoel, The World Bank

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ทั่วไปของรัฐ (CAO) ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและ องค์กรประชาคมทั่วโลก เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการของหน่วยงาน IFC/MIGA โดยในส่วนนี้ จะเป็นการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติงาน และวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เราสามารถอำนวยความสะดวกให้

คณะกรรมการ CAO คือใคร

CAO คือหน่วยงานอิสระ ที่สามารถยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนภายในกลุ่มธนาคารโลก  เช่น บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation (IFC)) และ สถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี(Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)) ทั้งหน่วยงาน IFC และ MIGA ร่วมกันสนับสนุนโครงการลดความยากจน โดยผ่านหน่วยงานเอกชนเพื่อพัฒนาประเทศทั่วโลก  หากเมื่อใดที่มีผู้คน เห็นว่าหน่วยงานดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อโครงการของ IFC หรือ MIGA พวกเขาสามารถขอความช่วยเหลือจาก CAO และแจ้งถึงข้อกังวลของพวกเขาได้ ทาง CAO จะทำงานร่วมกับหน่วยงานสำคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ เพื่อหาข้อแก้ไขอันจะช่วยปรับปรุง และแก้ไขผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใครที่สามารถยื่นคำร้องได้

บุคคลทั่วไป กลุ่มชน ชุมชน หรือลุ่ม พรรคใดๆสามารถยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการ CAO ได้ หากพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาอาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการของหน่วยงาน IFC หรือ MIGA  คำร้องเรียนต่างๆสามารถกระทำได้ในนามของตัวแทนกลุ่ม หรือองค์กรของพวกเขาได้

มีกฏเกณฑ์ใดบ้างในการยื่นคำร้องเรียน

CAO มีกฏเกณฑ์ง่ายๆอยู่ 3 ประการด้วยกัน ในการยื่นคำร้อง

  • ต้องเป็นคำร้องที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการของ IFC หรือ MIGA (โดยรวมถึงโครงการที่กำลังอยู่ในขั้นพิจารณา)
  • ต้องเป็นคำร้องที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาสังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลกระทบจากโครงการดังกล่าว
  • ต้องเป็นสิ่งที่ผู้ร้องเรียนเชื่อว่าพวกเขาอาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาทางสังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
คำร้องเรียนประเภทใดที่ไม่เป็นที่ยอมรับ
  • CAO ไม่สามารถรับคำร้องเรียนที่ไม่ตรงกับกฏเกณฑ์ที่กล่าวมา 3 ข้อได้ หากคำร้องเรียนเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินอื่นๆ (เช่น ไม่ใช่หน่วยงานของ IFC หรือ MIGA) ทาง CAO ขอร้องให้ท่านนำเรื่องส่งตรงไปยังหน่วยงานที่ถูกต้องแทน
  • คำร้องที่เกี่ยวเนื่องกับการฟ้องร้องกล่าวหา เรื่องฉ้อโกงและคอรัปชั่น จะถือว่าเป็นเรื่องของสำนักงานดูแลด้าน   ความซื่สัตย์ขององค์กรแห่งธนาคารโลก (Institutional Integrity)  ทาง CAO จึงไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบคำร้องเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับคำตัดสินใดๆของ IFC และ MIGA ได้
  • CAO ไม่สามรถรับคำร้องเรียนที่ส่อเจตนาประสงค์ร้าย   ล้อเลียนหรือไม่มีสาระ หรือแทรกสอดความประสงค์ของการหาผลประโยชน์ทางอ้อมใดๆ
ข้าพเจ้าต้องแสดงหลักฐานประกอบการร้องเรียนดังกล่าวหรือไม่

ไม่ต้อง ท่านไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานประกอบคำร้องเรียนของท่านแต่อย่างใด หากท่านต้องการเสริมคำร้องเรียนของท่าน ท่านสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบคำร้องของท่านได้  

ข้าพเจ้าสามารถขอไม่แสดงตัวและเก็บเรื่องเป็นความลับได้หรือไม่

ได้  ทาง CAO จะเก็บเรื่องราวคำร้องเรียนของท่านเป็นความลับสุดยอด และหากมีเรียกขอข้อมูลใดๆ เราจะไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลของผู้ยื่นคำร้อง  ในส่วนที่เก็บเป็นความลับนั้น ทาง CAO และผู้ยื่นคำร้องจะตกลงกันในเนื้อหาและกระบวนการของรับคำร้องดังกล่าว อีกทั้ง เอกสารประกอบซึ่งเป็นความลับ ที่ผู้ยื่นคำร้องได้ส่งเข้ามา จะถูกเก็บไว้ไม่มีการเผยแพร่โดยปราศจากคำยินยอมของผู้ยื่นคำร้อง

หลังจากที่ข้าพเจ้าทำเรื่องร้องเรียนแล้ว จะเกิดอะไรขึ้น

CAO จะส่งใบตอบรับคำร้องเรียนเป็นภาษาท่าน  และภายในเวลา 15 วันทำการ (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเวลาในการแปลเอกสารร้องเรียน และเอกสารประกอบการร้องเรียนต่างๆ) ทาง CAO จะแจ้งให้ท่านทราบว่า คำร้องเรียนดังกล่าว มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาและดำเนินการต่อไปหรือไม่  หากคำร้องดังกล่าวเข้าข่ายรับพิจารณา ท่านจะได้รับข้อมูลคำอธิบายว่า  CAO จะทำงานร่วมกับท่านอย่างไรในการช่วยพิจารณาปัญหาและข้อกังวลของท่าน และจะมีผู้เชี่ยวชาญของ CAO ติดต่อท่านเป็นการส่วนตัว

ขั้นตอนการรับคำร้องมีกระบวนการอย่างไร

CAO ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละคำร้อง โดยมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการคำร้องเรียนต่างๆอย่างรวดเร็วและทันท่วงที หากคำร้องเรียนนั้นๆ ตรงตามกฏเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อแล้ว

  • ก่อนอื่น ทางคณะกรรมการ CAO Ombudsman จะติดต่อผู้ยื่นคำร้อง ผู้สนับสนุนโครงการ และผู้ถือผลประโยชน์ของท้องถิ่น เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และดูว่าทั้งสามฝ่ายสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือไม่
  • หากทั้งสามฝ่ายไม่สามารถหาข้อยุติปัญหา หรือไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้แล้ว ทางสำนักงานรับคำร้องของ CAO Compliance จะทำการประเมินคำร้องเกี่ยวกับ IFC/MIGA โดยใช้นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเกณฑ์ประกอบการตัดสินว่าควรจะออกใบอนุญาตให้ดำเนินการไตร่สวนคดีหรือไม่

โปรดดูในรายละเอียดกฎเกณฑ์นโยบายการปฏิบัติการของ CAO และระยะเวลาการดำเนินการ

ทางคณะกรรมการ CAO Ombudsman จะดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องอย่างไร

ทางคณะกรรมการ CAO Ombudsman จะจัดการประเมินสถานการณ์ขึ้น โดยจะเข้าช่วยเหลือฝ่ายต่างๆหาหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาและคำร้องเรียนที่เกิดขึ้น คณะกรรมการ Ombudsman จะไม่ลงความเห็นว่าคำร้องเรียนดังกล่าวคู่ควร หรือทำการจับผิด หรือยัดเยียดทางแก้ไขใดๆให้  ผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อและดำเนินการร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อหาหนทางและกลยุทธทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้ เราจะต้องทำการหาข้อเท็จจริงร่วมกัน จัดประชุมเพื่อถกปัญหาระหว่างผู้ถือผลประโยชน์หลัก  ผู้ทำการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมทั้งสองฝ่าย หรือจัดทำแผนการเจรจา หรือ แผนการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกัน ผู้เชี่ยวชาญของ CAO ได้รับการฝึกอบรมด้านการแก้ปัญหาข้อพิพาทแบบทางเลือก (Alternative Dispute Resolution (ADR) ) โดยมีความชำนาญในด้านการประเมินข้อขัดแย้ง การไกล่เกลี่ย และการเจรจาหาข้อตกลงระหว่างหลายฝ่าย  เราเป็นหน่วยงานอิสระและทำงานเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับแต่ละประเทศอย่างล้ำลึก และมีความชำนาญในการอำนวยความสะดวก หาข้อตกลงแบบมติมหาชนร่วมกันในการดำเนินการโครงการแต่ละชิ้น โปรดดูข้อมูลตัวอย่างคดีที่เราพิจารณาและทำสำเร็จ

ฝ่ายกำกับดูแลกฎของ CAO Compliance มีบทบาทอะไร

หากคณะกรรมการ Ombudsman ไม่สามารถหาบทสรุปคำร้องได้สำเร็จ  ทางฝ่าย CAO Compliance จะเข้ามาช่วยทำคดีต่อจุดประสงค์ของการทำ "การตรวจกำกับการปฎิบัติตามกฎข้อบังคับ"  คือการหาข้อมูลว่า ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้น ได้ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมของทาง IFC หรือ MIGA ในโครงการที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่อย่างไร  ทาง CAO จะจัดดำเนินการประเมินค่า และ หากต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เราจะจัดให้มีหน่วยงานอิสระอื่นเข้ามาทำการสืบสวนสอบสวนปัญหาดังกล่าวอีกชั้น  ขั้นตอนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงจะกระทำอย่างเปิดเผย โดยมีคณะกรรมการ CAO เป็นผู้ตรวจสอบดูแล และให้คำแนะนำจนกว่าโครงการดังกล่าวจะปฏิบัติตรงตามกฎระเบียบข้อบังคับ  ที่สำคัญก็คือ ผู้ตรวจการและกำกับการจะมุ่งความสนใจไปที่ IFC และ MIGA ไม่ใช่ผู้อุปถัมภ์โครงการ (ซึ่งเป็นลูกค้าภาคเอกชนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก IFC/MIGA)

 

ข้าพเจ้าจะยื่นคำร้องได้อย่างไรและได้ที่ไหน

ผู้ยื่นคำร้องต้องยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ในภาษาใดก็ได้ ท่านสามารถส่งคำร้องเรียนมาได้ทางอีเมล์ โทรสาร หรือ ไปรษณีย์ หรือมายื่นด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการ CAO แห่งกรุงวอชิงตันดีชี โปรดดูรายละเอียดการเขียนคำร้องได้ใน ‘แม่แบบจดหมายคำร้องเรียน’ ด้านบน   

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการกรอกคำร้องเรียน หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ CAO ที่เกี่ยวโยงกับประชาสังคม โปรดติดต่อเรา เราต้องการรับรู้เรื่องราวของท่าน

Office of the CAO

2121 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20433, USA

โทรศัพท์: + 1 202 458 1973

โทรสาร: + 1 202 522 7400

อีเมล์: cao-compliance@ifc.org